VOLBY

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
                                                                  – 20. a 21. září 2024
 
Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídlech VO strojově čitelné 396 kB 16. 7. 22. 9. 24 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024
Hodnotící zpráva z voleb do Evropského parlamentu konaných 7. a 8. června 2024 strojově čitelné 474 kB 19. 7. 24  
         
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB strojově čitelné 176 kB 23. 5. 24 9. 6. 24
         
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK strojově čitelné 192 kB 8. 5. 24 18. 5. 24
         
Jmenování zapisovatele OVK, § 16 odst. 1 písm. e a § 18 odst. 7 zákona strojově čitelné 308 kB 27. 4. 24 9. 6. 24
Informujeme o držení služby pro přijetí žádosti o zápis cizinců do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na našem OÚ, a to 28. 4. 2024 od 8:00 do 16:00 hod. Vzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli,  bude  možné podat žádost prostřednictvím určeného zaměstnance, který pro tyto účely bude držet pracovní pohotovost. Oprávněnou osobu je třeba v takovém případě kontaktovat telefonicky na čísle 722 229 806 a po domluvě s ní vyčkat jejího příjezdu (cca 20 minut). Ostatní informace: https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/volby/

Informace pro občany jiných členských států EU

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za splnění těchto podmínek:

 • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,

 • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 24. dubna 2024),

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva ani nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a

 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:

 • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit

Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě.)

 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí
je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu – Zapis_do_sv_pro_volby_do_ep_a_zadost_o_preneseni_udaju_z_dodatku_7386417_1_ (v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin. Vzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli,  bude  možné podat žádost prostřednictvím určeného zaměstnance, který pro tyto účely bude držet pracovní pohotovost. Určeného zaměstnance je třeba v takovém případě kontaktovat telefonicky na čísle 722 229 806 a po domluvě s ním vyčkat jeho příjezdu (cca 20 minut).

 • o zápis do seznamu požádá

Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodinVzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli,  bude  možné podat žádost prostřednictvím určeného zaměstnance, který pro tyto účely bude držet pracovní pohotovost. Určeného zaměstnance je třeba v takovém případě kontaktovat telefonicky na čísle 722 229 806 a po domluvě s ním vyčkat jeho příjezdu (cca 20 minut).

Žádosti podle bodu 2. a 3. je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 23. května 2024 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti podle odstavce 2. a 3. musí být přiloženo čestné prohlášení (je součástí žádosti), ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,

 • místo pobytu na území ČR,

 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj. kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a

 • to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

Žádost dle bodu 2. a 3. lze podat v budově obecního úřadu Kunějovice 28, jednací místnost.

Kontaktní osoba:

Helena Ludvíková

kunejovice@post.cz 

 

 

Ohlašovna – informace pro voliče který se přestěhoval strojově čitelné 184 kB 17. 4. 24 9. 6. 24
Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídlech VO – volby Evropský parlament strojově čitelné 297 kB 8. 4. 24 9. 6. 24

 

VOLBA PREZIDENTA ČR 2023

II. kolo volby prezidenta        
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku sken. dokument 568 kB 28. 1. 23 15. 2. 23
Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku ČSÚ do dalšího zpracování sken. dokument 520 kB 28. 1. 23 15. 2. 23
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku- volba prezident I. kolo sken. dokument 580 kB

14. 1. 23 / akt.

15. 2. 23
Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem do dalšího zpracování  – volba prezident I. kolo   529 kB

14. 1. 23 / akt.

15. 2. 23
Telefonní čísla na KÚPK – hlasování do zvláštní přenosné volební schránky strojově čitelné 56,1 kB

2. 1. 23  akt.

15.2.23
Drive-in stanoviště – volba prezidenta 2023 strojově čitelné  98,8 kB

2. 1. 23  akt.

15.2.23
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA 2023 strojově čitelné 180 kB 28.12.22 15.2.23
Jmenování členů OVK strojově čitelné 312 kB 19. 12.  15. 2. 23
Jmenování zapisovatele OVK, § 14 odst. 1 písm. e a § 19 zákona strojově čitelné 298 kB 2. 12. 22 15. 2. 23
Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídlech VO – volba prezidenta strojově čitelné 349 kB 8. 11. 22 15. 2. 23

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 2022

Informace pro volební komisi

Dle § 17 odst. 2)  zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla v obci zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta obce členy na neobsazená místa. Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

Informace pro volební strany

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:
· jméno a příjmení delegovaného
· datum narození delegovaného
· adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince
· jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
· podpis zmocněnce

dalšími doporučenými údaji jsou:
· telefonní číslo delegovaného
· doručovací adresa delegovaného
· email delegovaného

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK). 

SČÍTÁNÍ A VÝSLEDKY VOLEB:
Sčítání a zjišťování výsledků voleb je v kompetenci Českého statistického úřadu a probíhá bezprostředně po skončení hlasování ve volebních místnostech. Zpracované výsledky jsou v podstatě v přímém přenosu propisovány na webovou stránku volby.cz.

Postup při rozdělování mandátů a další zajímavé informace k metodice sčítání hlasů naleznete na webových stránkách ČSÚ.

Informace pro voliče

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce Kunějovice za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16:00 hodin uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: kunejovice@post.cz, nebo na tel.: 722 229 806, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Do Zastupitelstva obce Kunějovice se bude v září 2022 volit 5 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:

 • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 5 křížků), 
 • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
 • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

2022 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV

Předmět/odkaz/přílohy/jméno souboru Popis Velikost Založeno Datum sejmutí
Informace o konání ustavujícího zasedání strojově čitelné 395 kB 7. 10. 22 19. 10. 22
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce sken. dokument PDF 664 kB 24. 9. 21. 10. 22
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB strojově čitelné 178 kB 6. 9. 22 21. 10. 22
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK strojově čitelné 190 kB 10. 8. 22 21. 10. 22
Rozhodnutí o registraci kand. listiny Kunějovice – Česká ves sken. dokument 1, 14 MB 8. 8. 22 21. 10. 22
Jmenování zapisovatele OVK strojově čitelné 299 kB 8. 8. 22 25. 9. 22
Volby do Zastupitelstva obce Kunějovice – Jmenování zapisovatele OVK sken. dokument 789 kB    
Stanovení minimálního počtu členů OVK – volby do zastupitelstva obce strojově čitelné 311 kB 20. 7. 22 25. 9. 22
Stanovení min. počtu členů OVK, info o VO sken. dokument 873 kB 20. 7. 22 20. 10. 22
Volební obvod včetně počtu volených členů a podpisů pro NK a SNK strojově čitelné 320 kB 30. 6. 22 20. 7. 22

Ke stažení

Přihláška do OVK 25,5 kB
Vzor – prohlášení kandidáta 15,7 kB
vzor-kandidatni listina-politicka-strana_politicke-hnuti 19,9 kB
vzor-kandidatni listina-koalice 20,3 kB
vzor-kandidatni listina-nezávislý kandidát 14,7 kB
vzor-kandidatni listina-sdruzeni nezavislych kandidatu 18,9 kB
vzor-kandidatni listina-sdruzeni politicke strany_politickeho hnuti-nezavislych kandidatu 21,3 kB
Vzor-petice (1) 21,3 kB