VOLBY

VOLBA PREZIDENTA ČR 2023

II. kolo volby prezidenta        
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku sken. dokument 568 kB 28. 1. 23 15. 2. 23
Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku ČSÚ do dalšího zpracování sken. dokument 520 kB 28. 1. 23 15. 2. 23
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku- volba prezident I. kolo sken. dokument 580 kB

14. 1. 23 / akt.

15. 2. 23
Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem do dalšího zpracování  – volba prezident I. kolo   529 kB

14. 1. 23 / akt.

15. 2. 23
Telefonní čísla na KÚPK – hlasování do zvláštní přenosné volební schránky strojově čitelné 56,1 kB

2. 1. 23  akt.

15.2.23
Drive-in stanoviště – volba prezidenta 2023 strojově čitelné  98,8 kB

2. 1. 23  akt.

15.2.23
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA 2023 strojově čitelné 180 kB 28.12.22 15.2.23
Jmenování členů OVK strojově čitelné 312 kB 19. 12.  15. 2. 23
Jmenování zapisovatele OVK, § 14 odst. 1 písm. e a § 19 zákona strojově čitelné 298 kB 2. 12. 22 15. 2. 23
Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídlech VO – volba prezidenta strojově čitelné 349 kB 8. 11. 22 15. 2. 23

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 2022

Informace pro volební komisi

Dle § 17 odst. 2)  zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla v obci zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta obce členy na neobsazená místa. Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

Informace pro volební strany

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:
· jméno a příjmení delegovaného
· datum narození delegovaného
· adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince
· jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
· podpis zmocněnce

dalšími doporučenými údaji jsou:
· telefonní číslo delegovaného
· doručovací adresa delegovaného
· email delegovaného

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK). 

SČÍTÁNÍ A VÝSLEDKY VOLEB:
Sčítání a zjišťování výsledků voleb je v kompetenci Českého statistického úřadu a probíhá bezprostředně po skončení hlasování ve volebních místnostech. Zpracované výsledky jsou v podstatě v přímém přenosu propisovány na webovou stránku volby.cz.

Postup při rozdělování mandátů a další zajímavé informace k metodice sčítání hlasů naleznete na webových stránkách ČSÚ.

Informace pro voliče

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce Kunějovice za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16:00 hodin uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: kunejovice@post.cz, nebo na tel.: 722 229 806, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Do Zastupitelstva obce Kunějovice se bude v září 2022 volit 5 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:

  • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 5 křížků), 
  • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
  • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

2022 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV

Předmět/odkaz/přílohy/jméno souboru Popis Velikost Založeno Datum sejmutí
Informace o konání ustavujícího zasedání strojově čitelné 395 kB 7. 10. 22 19. 10. 22
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce sken. dokument PDF 664 kB 24. 9. 21. 10. 22
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB strojově čitelné 178 kB 6. 9. 22 21. 10. 22
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK strojově čitelné 190 kB 10. 8. 22 21. 10. 22
Rozhodnutí o registraci kand. listiny Kunějovice – Česká ves sken. dokument 1, 14 MB 8. 8. 22 21. 10. 22
Jmenování zapisovatele OVK strojově čitelné 299 kB 8. 8. 22 25. 9. 22
Volby do Zastupitelstva obce Kunějovice – Jmenování zapisovatele OVK sken. dokument 789 kB    
Stanovení minimálního počtu členů OVK – volby do zastupitelstva obce strojově čitelné 311 kB 20. 7. 22 25. 9. 22
Stanovení min. počtu členů OVK, info o VO sken. dokument 873 kB 20. 7. 22 20. 10. 22
Volební obvod včetně počtu volených členů a podpisů pro NK a SNK strojově čitelné 320 kB 30. 6. 22 20. 7. 22

Ke stažení

Přihláška do OVK 25,5 kB
Vzor – prohlášení kandidáta 15,7 kB
vzor-kandidatni listina-politicka-strana_politicke-hnuti 19,9 kB
vzor-kandidatni listina-koalice 20,3 kB
vzor-kandidatni listina-nezávislý kandidát 14,7 kB
vzor-kandidatni listina-sdruzeni nezavislych kandidatu 18,9 kB
vzor-kandidatni listina-sdruzeni politicke strany_politickeho hnuti-nezavislych kandidatu 21,3 kB
Vzor-petice (1) 21,3 kB