Obec Kunějovice

Kunějovice jsou původu velmi starého. Již roku 1269 se mluví o Miloslavu z Kunějovic. Později patřily k všerubskému panství a se Všerubami odkázány roku 1659 Vřesovcům. Když bylo panství bělské pro dluhy Vřesovců rozchváceno, staly se Kunějovice samostatným panstvím (v rozsahu dřívějšího panství všerubského).

V 90. letech 17. století byl postaven zámek (nyní „starý“). Kolem roku 1750 koupil Kunějovické panství Václav z Klenové a z Janovic, po němž je zdědila jeho dcera Marie Antonie, ovdovělá hraběnka z Vrtby. Ta provdala je Altvaterovi z Altvateru, jehož syn Václav prodal roku 1792 Kunějovice Josefu Rábovi. Potom je držela rodina Theumerova, snad až do roku 1883 (Josef Theumer, JUDr. v Praze).

Roku 1884 – 1887 držel velkostatek v Kunějovicích dr. Mašek, 1888 – 1893 po jeho smrti jeho manželka Marie Mašková, r. 1894 Antonín Suchý, 1895 Václav Novák, 1896 Marie Mašková, 1898 – 1901 Josef Jíra.  U Nekmíře (na Hájku) bývala ještě v posledním století hájovna, která patřila k Nekmíři.

K velkostatku patřila kaple sv. Anny a sv. Mikuláše, vystavěná r. 1738 a zbořená r. 1842, poněvadž prý tehdejší pán nelibě nesl, že lid mu chodí přes zahradu. Kaple byla veřejná a stála u starého zámku.  Nynější nový zámek byl údajně vystavěn asi před sto lety. V místech, kde stojí nyní konírny, stával pivovar (na 11 sudů) ještě před 50 lety.

Na místě dnešní kovárny bylo vězení na místě garáže ratejna, kde bydlelo 5 i více rodin služebných v jediné místnosti. Ve starém zámku byly v přízemí kanceláře. Tam také se vyplácelo dubovou holí na lavici za roboty. V 1. poschodí bydlelo panstvo.

Na vsi před usedlostí č. 3 stávala zvonice, dřevěný sloup se stříškou, pod níž se houpal zvonek na „zouváku“. Když před několika roky spadla, pověšen obrázek sv. Anny (vzpomínka na bývalou kapli) i zvon na lípu před vraty velkostatku. Když byly lípy poraženy, umístěn zvon na „pastušce“.

Poloha, charakteristika obce

Obec Kunějovice (dříve Kuniowitz) se nachází v Plzeňském kraji v okrese Plzeň – sever asi 18 km severozápadním směrem od krajského města Plzně a asi 80 km západně od hlavního města Praha. Kunějovice jsou obec o rozloze 441 ha.

Velkou část území tvoří rozlehlé plochy zemědělské půdy, orná půda zabírá 70% a lesy 1/10 katastru obce, vyskytují se na okraji území.

Kunějovice se nachází v provincii České Vysočiny (neboli Český Masív), dále obec spadá do Poberounské soustavy, v oblasti Plzeňské pahorkatiny do celku Plaská pahorkatina a podcelku Kaznějovská vrchovina.

Území protíná Nekmířský potok a nadmořská výška na území obce stoupá přibližně od 470 m. n. m. do 509 m. n. m. (Bukový Vrch), 49° 51´ 31´´ zeměpisná šířka a 13° 14´ 0´´ zeměpisná délka.

V obci je evidováno 70 adres bez názvu ulic, její součástí je osada Slatina. Počet obyvatel narostl v roce 2014, k trvalému pobytu je přihlášeno 154 obyvatel o průměrném věku 34,9 let, v produktivním věku 90.

V současné době je obec dostupná autobusovou dopravou, 2/3 je plynofikováno.

Zdravotnické a vzdělávací zařízení, veškerá vybavenost je v nedalekém (1, 8 km vzdáleném) městysi Všeruby.

Území není zatíženo hlukem, nenachází se zde žádné významné komunikace.

Obyvatelé mají k dispozici obecní úřad, svou provozovnu zde má několik drobných podnikatelů. K aktivním spolkům patří fotbalový klub Kunějovice, ke sportovním aktivitám je využíváno místní venkovní hřiště.

Území je využíváno pro individuální rekreaci ( chaty ) a sběr lesních plodů a hub. Poblíž se nachází vodní plocha ke koupání – přehradní nádrž Hracholusky a Černý rybník Porajt.