Informace zveřejňované o povinném subjektu

        OBECNÍ ÚŘAD KUNĚJOVICE

                   POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

          NA ZÁKLADĚ ZÁKONA číslo 106/99 Sb.,

        O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Obecní úřad Kunějovice
vydává ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle vyhl. č. 442/2006 Sb.

1. Název

 Obecní úřad Kunějovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Kunějovice (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 30. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Vedení obce
 
Neuvolněný starosta: Jiří Lőwy, GSM: + 420 724 341 480
∇ 
Neuvolněný místostarosta: Roman Vacek
, GSM: + 420 722 227 456

Zastupitelstvo:

Jiří Lőwy, Roman Vacek, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková

Finanční výbor:

 předseda Václav Králčlenové: Kateřina Vogelová, Robert Zýma

Kontrolní výbor:

 předsedkyně Slavomíra Poláková, členové: Jana Zýmová, Nikola Žemličková

4. Kontaktní spojení, sídlo úřadu

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

4.2. Telefonní číslo: 377 927 070

4.3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kunějovice 28

4.4. Úřední hodiny

Osobní podání se přijímají v pondělí a středu, a to:  11,00 – 16,00 hod.     

4.4. Adresa internetové stránky:  www.kunejovice.cz

4.5. Adresa e-podatelnykunejovice@post.cz

5. Případné platby lze poukázat:  31729371/0100, Komerční banka

 • Při zasílání plateb používejte variabilní a specifický symbol, které jsou jedinečné a zjistíte je dotazem na OÚ Kunějovice

6. Identifikační číslo povinného subjektu: ∇   IČ: 00573086

7. DIČ: CZ 00573086

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace postupuje obecní úřad dle ustanovení § 14 cit. zákona. Obec Kunějovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o obci jako právnické osobě
b) organizační strukturu obecního úřadu
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování zastupitelstva OÚ i orgánů obce
d) postup úřadu při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) sazebník úhrad za poskytování informací
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva obce, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s obecním rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí zastupitelstva obce a vedoucích pracovníků obecního úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu.

Způsob zveřejnění informací Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce – usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce

b) způsobem umožňujícím dálkový přístup, prezentace na www stránkách – ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

c) na podatelně obecního úřadu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Každé podání lze uskutečnit prostřednictvím poštovního doručovatele, datovou schránkou, e-mailem nebo osobně na obecním úřadě.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech.
Řádné a mimořádné – Krajský úřad, soudy

12. Formuláře: viz. záložka Formuláře – FORMULÁŘE

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací  

Životní situace na Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy, přehled nejdůležitějších obecně závazných právních předpisů pro činnost OÚ

 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

 • Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení

 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

 • Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech

 • Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

 • Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti

 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

 • Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky

 • Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

 • Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů

 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí

 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů

 • Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky

 • Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

 • Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

 • Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí

 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád

 • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování

 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

 • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací – Sazebník úhrad nákladů

CENÍK platný od 30. 5. 2023

Náklady představují především náklady spojené s vyhledáváním, kopírováním a odesíláním, resp. předáním informace klientovi v požadované formě a obsahu. V sazebníku nejsou uvedeny položky, které jsou účtovány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad nákladů za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Obec Kunějovice jako povinný subjekt stanovuje

za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („InfZ“), ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s účinností od 30. 5. 2023 následující Sazebník, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací:

 • Informace poskytnutá ústně bez vyhledávání podkladů: ZDARMA
 • Informace poskytnutá na základě zveřejnění: ZDARMA
 • Informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy: ZDARMA

čl. I. Náklady na pořízení kopií

1. Sazba za pořízení jedné černobílé kopie dokumentu nebo tisku:

A4

jednostranně

3,00 Kč/ks

A4

oboustranně

4,00 Kč/ks

A3

jednostranně

5,00 Kč/ks

A3

oboustranně

8,00 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 nebo A3 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A3.

Kopie barevná – sedminásobek sazby za obyčejné kopírování černobíle.

2. Sazba za pořízení kopie do elektronické podoby:

A4

jednostranně

1,00 Kč/ks

A4

oboustranně

1,00 Kč/ks

A3

jednostranně

1,00 Kč/ks

A3

oboustranně

1,00 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení kopie – skenu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost zaměstnance zařazeného do Obecního úřadu Kunějovice (dále jen „zaměstnanec“), která je spojena s anonymizací dokumentu. Tato činnost je stanovena v časovém poměru k průměrné hodinové sazbě platu zaměstnance podle bodu 4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat (pokud tuto formu žadatel vyžaduje):

1 ks

CD

6,00 Kč

1 ks

DVD (4,7 GB)

8 Kč

Kopírování na datové nosiče

CD, DVD

50,00 Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele

se neprovádí

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady na opatření TND stanoví za 1 kus každého požadovaného druhu ve výši pořizovací ceny.

čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby se předepisují podle skutečných aktuálních tarifů České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovních služeb. Úhrada nákladů na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku. Informace se odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude sazba za odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 30 minut. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 182,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), jsou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii

čl. V. Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.

2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice nebo převodem na bankovní účet 31729371/0100, s uvedením variabilního symbolu 7199000003 a konstatního symbolu 558.

4. Tento Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví na účetní období 06 – 12 / 2023, nabývá účinnosti ode dne následujícího po dni schválení, dnem zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Kunějovice a na webu na stránce Povinné informace, jako položka 15.1 povinné struktury podle vyhlášky MV č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 30. května 2023.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzory licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy, poskytnuté informace

Výroční zpráva 2023 Výroční zpráva 2022    
Výroční zpráva 2021 Výroční zpráva o poskytování informací 19 Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2014

Kalendářní rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

18

19

20

21

22

Počet podaných žádostí

1

3

0

1

3

1

1

1

5

1

1

1

2

2

Výroční zpráva za rok 2013
                k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2012
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byla podána jedna žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2011
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) nebyla podána žádná žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2010
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2009                

                   k   z á k o n u
1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byla podána jedna žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu    

18. Závěrečná sdělení

Obecní úřad může poskytovat informace týkající se pouze v rámci jeho činnosti nebo působnosti.

Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany

 • utajovaných skutečností
 • osobnosti a soukromí
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů

Ve smyslu tohoto zákona může obecní úřad omezit právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním a personálním pokynům OÚ nebo v případě, že jde o informaci, která se týká průběhu či přípravy k vydání rozhodnutí. V tomto případě omezení platí jen do doby vydání předmětného rozhodnutí.

Dále obecní úřad informaci neposkytne:

 • pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě)
 • pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. Autorský zákon č. 35/65 Sb., v platném znění)
 • pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, přípravy a průběhu kontrol orgánů NKÚ

Schváleno obecním zastupitelstvem v Kunějovicích dne 29. 5. 2023.