Informace zveřejňované o povinném subjektu

        OBECNÍ ÚŘAD KUNĚJOVICE

                   POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

          NA ZÁKLADĚ ZÁKONA číslo 106/99 Sb.,

        O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Obecní úřad Kunějovice
vydává ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle vyhl. č. 442/2006 Sb.

1. Název

 Obecní úřad Kunějovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Kunějovice (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 30. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Vedení obce
 
Neuvolněný starosta: Jiří Lőwy, GSM: + 420 724 341 480
∇ 
Neuvolněný místostarosta: Roman Vacek
, GSM: + 420 724 699 498

Zastupitelstvo:

Jiří Lőwy, Roman Vacek, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková

Finanční výbor:

 předseda Václav Králčlenové: Kateřina Vogelová, Robert Zýma

Kontrolní výbor:

 předsedkyně Slavomíra Poláková, členové: Jana Zýmová, Nikola Žemličková

4. Kontaktní spojení, sídlo úřadu

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

4.2. Telefonní číslo: 377 927 070

4.3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kunějovice 28

4.4. Úřední hodiny

Osobní podání se přijímají v pondělí a středu, a to:  11,00 – 16,00 hod.     

4.4. Adresa internetové stránky:  www.kunejovice.cz

4.5. Adresa e-podatelnykunejovice@post.cz

5. Případné platby lze poukázat:  31729371/0100, Komerční banka

 • Při zasílání plateb používejte variabilní a specifický symbol, které jsou jedinečné a zjistíte je dotazem na OÚ Kunějovice

6. Identifikační číslo povinného subjektu: ∇   IČ: 00573086

7. DIČ: CZ 00573086

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace postupuje obecní úřad dle ustanovení § 14 cit. zákona. Obec Kunějovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o obci jako právnické osobě
b) organizační strukturu obecního úřadu
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování zastupitelstva OÚ i orgánů obce
d) postup úřadu při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) sazebník úhrad za poskytování informací
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva obce, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s obecním rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí zastupitelstva obce a vedoucích pracovníků obecního úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu.

Způsob zveřejnění informací Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce – usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce

b) způsobem umožňujícím dálkový přístup, prezentace na www stránkách – ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

c) na podatelně obecního úřadu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Každé podání lze uskutečnit prostřednictvím poštovního doručovatele, e-mailem nebo osobně na obecním úřadě.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech.
Řádné a mimořádné – Krajský úřad, soudy

12. Formuláře: viz. záložka Formuláře – FORMULÁŘE

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací  

Životní situace na Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy, přehled nejdůležitějších obecně závazných právních předpisů pro činnost OÚ

 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

 • Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení

 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

 • Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech

 • Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

 • Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti

 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

 • Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky

 • Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

 • Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů

 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí

 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů

 • Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky

 • Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

 • Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

 • Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí

 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád

 • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování

 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

 • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

CENÍK platný od 14. 11. 2014

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb. Náklady představují především náklady spojené s vyhledáváním, kopírováním a odesíláním, resp. předáním informace klientovi v požadované formě a obsahu. V sazebníku nejsou uvedeny položky, které jsou účtovány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Zpracování informace do 30 minut včetně 100 Kč
Zpracování informace 30 – 60 minut včetně 200 Kč
Za každou započatou další hodinu 200 Kč
Úhrady za kopírovací služby:
Kopie A4
Černá jednostranná 2 Kč
Černá oboustranná 4 Kč
Barevná jednostranná 10 Kč
Barevná oboustranná 20 Kč
Kopie A3
Černá jednostranná 4 Kč
Černá oboustranná 6 Kč
Barevná jednostranná 20 Kč
Barevná oboustranná 40 Kč

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzory licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy, poskytnuté informace

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva za rok 2013
                k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2012
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byla podána jedna žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2011
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) nebyla podána žádná žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2010
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu

 Výroční zpráva za rok 2009                

                   k   z á k o n u
1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byla podána jedna žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu    

18. Závěrečná sdělení

Obecní úřad může poskytovat informace týkající se pouze v rámci jeho činnosti nebo působnosti.

Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany

 • utajovaných skutečností
 • osobnosti a soukromí
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů

Ve smyslu tohoto zákona může obecní úřad omezit právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním a personálním pokynům OÚ nebo v případě, že jde o informaci, která se týká průběhu či přípravy k vydání rozhodnutí. V tomto případě omezení platí jen do doby vydání předmětného rozhodnutí.

Dále obecní úřad informaci neposkytne:

 • pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě)
 • pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. Autorský zákon č. 35/65 Sb., v platném znění)
 • pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, přípravy a průběhu kontrol orgánů NKÚ

Schváleno obecním zastupitelstvem v Kunějovicích dne 14. 11. 2014.