Historie školy v Kunějovicích a léta 1917 – 1938

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na myšlenku zřídit školu v Kunějovicích přišel nekmířský řídící učitel 
V. Štolba, když škola nekmířská 2. třídní byla přeplněna žactvem            
a jednalo se o její přistavění, nechtěla obec (ve které měl hlavní 
slovo největší poplatník Vopršálek) povoliti obnos v potřebné výši.
Pan Štolba informoval se u předsedy ÚMŠ v Plzni dr. Lukavského
o matičních školách. 
Dr. Lukavský si brzy pozval do Plzně velkostatkáře v Kunějovicích 
p. Mikulu k osobnímu rozhovoru o poměrech Kunějovických.
Pan Mikula nevěnoval tomu tehdy mnoho pozornosti, ježto nevěřil, 
že by se mohla v Kunějovicích zřídit škola za daných okolností 
válkou ještě více nepříznivých.
Zatím však ÚMŠ na podzim a v prosinci pracoval a když se p. Mikula 
podruhé setkal s dr. Lukavským v Plzni, v březnu 1917, oznámil 
tentýž, že je vše zařízeno a jedná se jen o získání místností.
Pan Mikula poskytl ochotně 2 pokoje v 1. poschodí starého zámku.
Brzy na to přišla místnosti shlédnouti soukromá komise ÚMŠ 
- odborný učitel Antonín Follprecht, stavitel Štika a jeden profesor 
z obchodní akademie v Plzni. Místnosti prohlédnuty, změřeny 
a schváleny.
Pak ještě přišla komise ústřední - sekretář hejtmanství stříbrského
Koch, lékař, stavební rada, okresní školní inspektor z Plzně Kobza 
a odborný učitel Follprecht, na místě vyšetřili a uvážili všechny 
okolnosti a důvody. Pozván k poradě starosta obce p. Josef 
Wrchlavsky a dotázán, nemá-li námitek. Ježto starosta ničeho 
nenamítal, byly formality ukončeny.
Nábytek školy opatřilo město Plzeň svým nákladem
- zajímavost je, že nezbylo na barvu a tak nábytek zůstal nanabarven.


Školní rok 1917 - 1918

17. října 1917 - vyučování zahájeno opožděně
1918 - 1919 - učitelka Vlasta Klavíková, nezůstala zde a odešla.
             Poslána sem sl. Faltová, nezůstala zde a odešla.
            Teprve 1. října sem přišla Marie Jankovská.
1919 - 1920 - zapsáno 36 žáků - 30 z Kunějovic, 5 ze Zahradky a 1 z Mostic.
1921 - 1922 - 23 dětí, otevřena menšinová škola v Zahradce + Mostice 
1923 - 1924 - 27 žáků

8. listopadu 1923

- šetření o dosavadním umístění české školy
- bylo konstatováno, že prostory jsou nevyhovující.
- Velkostatkář p. Mikula daroval zdarma pozemek kat. č. 541 o výměře
 800 sáhů, ke stavbě školy. Téhož dne pozemek prohlédnut a shledán způsobilý.

Duben 1924 - urgence stavby budovy školy

9. září - konána úřední komise za účelem stavby školy.

26. října 1924 - obec koupila za 80 000,- Kč hasičskou motorovou stříkačku

Školní rok 1924 - 1925 - 23 dětí

25. ledna 1925 - zdejší školu prohlédl a inspekci provedl školní inspektor
              p. Follprecht

V květnu 1925 - projektantem školní budovy byl Milan Babuška, stavba
              školy zadána staviteli J. Šaškovi z Plzně

- po dojití plánů koncem června byl 13. července položen základní kámen
 školy v Kunějovicích

Školní rok 1925 - 1926 - 27. dětí

22. března 1926 - proběhla kolaudace budovy školy a konstatováno -
       bez připomínek - 8 měsíců a 9 dní po položení základního kamene

1. dubna 1926 - přestěhování školy do nové budovy
23. května 1926 - slavnostní otevření nové školy v Kujnějovicích
 

Slavnostní otevření nové školy v Kunějovicích

V neděli 23. května 1926 konalo se v Kunějovicích otevření nové školy.
Na silnici ze Všerub a Nekmíře byly postaveny vítací brány ozdobené 
prapory v národních barvách. Škola a všechny budovy místních Čechů 
byly ozdobeny prapory. U dvora Slatiny bylo vše připraveno na odpolední 
koncert a zahradní slavnost. Slavnost byla pokažena ohromným lijákem 
a bouřkou. 
Pršelo od 10 hodin až do poledne a potom ještě drobně přeprchalo.
Přes tuto nepohodu sešlo se tu přece na odpolední slavnost mnoho hostí 
ze Všerub, Zahradky, Horní Bělé, Dolní Bělé, Chrančovic, Skupče, 
Líšťan, Touškova, Nevřeně, Ledec aj.
Z Plzně přijel za ÚMŠ poslanec dr. Lukavský, inspektor Follprecht, 
za NJP profesor Landsfeld, učitel Kranala a za obec Vinohradskou 
MUDr. J. Špoták.
Slavnostní schůzi zahájil předseda odboru NJP v Kunějovicích František 
Mikula. Uvítal přítomné, vyložil historii školy kunějovické, jakož i význam 
dnešní slavnosti.
Potom promluvil dr. Lukavský. Poukázal na význam školy kunějovické 
v místě, které je na rozhraní tří soudních okresů, vylíčil zásluhy 
velkostatkáře Fr. Mikuly, který školu podporoval, umožnil stavbu školy 
darováním pozemku aj.
Odevzdal p. Mikulovi diplom ÚMŠ v Praze, ÚMŠ v Plzni. 
Promluvil o další práci, vyzval přítomné ke svornosti a neústupnosti 
v práci národní.
Na to promluvil pan inspektor Follprecht. Ve své řeči vzdal dík 
ministerstvu školství a národní osvěty, jakož i ÚMŠ a vřele promluvil
k dětem, aby si školy, rodičů i učitelů vážily.
Za okresní správu politickou ve Stříbře promluvil JUDr. Jaroslav Lojda. 
Zdůraznil, že okresní správa politická bude vždy ochránkyní a oporou 
zdejší školy.
Za jednatelský odbor NJP v Plzni promluvil jednatel Bohumil Kranda.
Za správu školy v Kunějovicích učitel Karel Vokroj.
Odpoledne měla se konati slavnost u dvora Slatiny. Pro nepohodu konala 
se u nové školy.
O 2 hodině odpolední vyjely ze dvora Mikulova 2 žebřinové vozy, 
na jednom z nich alegorická postava Komenského. Před nimi hudba 
a dívky v malebných národních krojích.
Odpoledne koncertovala u školy hudba.
Pořádány výhry, kolo štěstí, tance školních dívek a jiné.
Večer konána v hostinci pana J. Tyce taneční zábava.Zařízení školy 
 20 lavic, 2 katedry, 3 skříně, 1 stupínek, 2 tabule, 4 věšáky, 
koš na papír, umyvadlo, konsole na houbu a křídu, 5 rámů na obrazy, 1 kabinetní stůl
+ 3 židle
- vše zakoupeno u fy. Faigl, Zlonice

Taktéž roku 1926 - zřízena školka a opatrovna Ústřední Matice školské
- v prostorách kabinetu, dnes úřadovna OÚ.
Pěstounkou byla Otýlie Hýnová.

A ještě téhož roku 1926
- zřízena školní zahrada, osázena a upraveno její okolí za celkem 1 861,50 Kč

14. ledna 1928
- se v hostinci Jana Tyce konal 1. Školní ples

31. října 1928
- shořely v Kunějovicích 3 stohy, asi od cigarety - majitel však tvrdí,
  že šlo o úmyslné zapálení

Listopad 1928
- položen základní kámen školy ve Všerubech

od prosince 1928 do květné neděle (24. března 1929)
- hodně sněhu a teploty klesly až na - 35°C

září 1929 - p. Mikulovi shořely na poli 2 stohy nevymláceného žita i s mlátičkou
          a lisem.

         27. května 1930 - soupis zvířat v obci
25 koní, 300 kusů skotu, 13 koz, 63 prasat, 252 kuřat, 712 slepic, 281 housat,
 54 husí a 12 kačen.

Roku 1904 - byla plocha katastru kunějovického 442 hektarů - z toho bylo
          315 ha polí, 41 ha luk a 4,13 ha zahrad, 35 ha lesů a 30 ha pastvin.

            Stav dobytka roku 1904 byl
                  12 koní, 246 krav a 8 vepřů.

                Roku 1837
           7 koní, 241 krav, 79 ovcí, 9 vepřů a 4 kozy.
        IMG_20151015_0001

17. června 1830 - se na Slatině zadusily deputátnici Emilii Hamplové 3 malé
dítka. Odešla v 5 hodin do práce. V 7 hod. přišli zedníci, kteří stavěli nové
hnojiště a zpozorovali kouř, dítka byla však již mrtva.

              2. prosince 1930
        sčítání lidu - 252 obyvatel - 117 Čechů a 138 Němců

1930 - dostavěl domek Jakub Boehm

              20. března 1931
- provedena byla u obchodníka E. Grodeckého větší krádež - mladého Herziga
vyučeného řezníka s cikány Serinkem a Janečkem - tyto však brzy dopadla
četnická pátrací stanice Plzeň

17. dubna 1931 - vyhořela 3 stavení v Zahradce

1931 - sčítání obyvatel - 251

5. července 1931 - průtrž mračen - rybník nad obcí byl úplně rovný a do vsi
se valila řeka okolo stavení p. Heinricha

22. července 1933 - obec částečně byla postižena krupobitím. 
Všeruby postiženy více.

Rok 1934 - nové domky č. p. 49 Josef Šípek a č. p. 50 Antonín Koenig

1. března 1935 - dosavadní majitelé velkostatku Kunějovice a Slatina,
Krista a František Mikulovi, jej prodali Bertě a Mořici Löwyovým za obnos
2 100 000,- Kč. Od téhož dne si jej pronajal p. Mikula za roční nájemné 
6 vagónů obilí.

11. března 1935 večer - vyhořelo obytné stavení, sýpka a vepřín rolníku
Janu Tyrovi ze Lhotky

1. května 1935 - sčítání ovocných stromů a keřů - 3 635 jabloní, 943 hrušní,
2 218 třešní, 43 višní, 592 švestek, 22 slívy, 4 meruňky, 24 vlašských ořechů
- celkem 7 481 stromů

Roku 1936 - obec nechala postavit kapličku - cena 13 300,- ( 79 let)
- na stavbu přispěl nájemce velkostatku pan Mikula částkou Kč 4 000,- 
(prací a materiálem).

1936 - František Vinopal dostavěl rod. dům

1936 - učitelka Vlasta Cibulková koupila stavební parcelu za 5 000,- Kč 
a postaví dům za 45 000,- Kč

7. června 1936 - zřítily se krovy koníren velkostatku. Konírny byly moderně
přestavěny nákladem 80 000,- Kč. Stavitel obdržel 16 000,- Kč.

24. června 1936 - zapálil blesk chlév a stodolu malorolníka Jana Justa
za špýcharem. Obecní stříkačka ihned nešla, použito s úspěchem malých
stříkaček Wrchlavského a Pešíka.

6. července 1937 - velká slavnost 10 let trvání školy ve Všerubech

25. července 1937 - slavnostní svěcení kaple sv Anny v Kunějovicích
-oltář zhotovil (Ondřej) Andreas Schlentz z Líšťan za 3 200,- Kč,
sošku z lipového dřeva zhotovil za 850,- Kč Emil Zeisel ze Stříbra.
Vysvěcení provedl vikář J. Resl.

              11. února 1938
             dokončena elektrifikace obce
              místní síť 56 036,85 Kč,
            veřejné osvětlení 3 159, 20 Kč,
             vnější přípojky 15 692,- Kč,
              desky vedení 16 891,30 Kč,
               trafo budka 8 288,- Kč,
           zařízení trafostanice 20 291,- Kč,
              dálkové vedení 22 890,- Kč
                a dohled 4 628,10 Kč.

Školní kronika se psala od roku 1917 do roku 1938 (21 let)

Počty dětí jednotlivé školní roky:

       1919 - 1920 - 36 (5 ze Zahradky a 1 Mostice)
          1920 - 1921 - 34 (5 ze Zahradky a 1 Mostice)
          1922 - 1923 - 27 
          1923 - 1924 - 28 
          1924 - 1925 - 23 
            1925 - 1926 - 27 
            1926 - 1927 - 19 
            1927 - 1928 - 17 - opatrovna - 12
        1928 - 1929 - 16 - opatrovna - 15
            1929 - 1930 - 21 - opatrovna - 19
            1930 - 1931 - 20 - opatrovna - 16 
            1931 - 1932 - 25 - opatrovna - 23 nejvíce
            1932 - 1933 - 30 - opatrovna - 21
            1933 - 1934 - 25 
            1934 - 1935 - 25 
            1935 - 1936 - 25 
            1937 - 1937 - 20 
            1937 - 1938 - 20
            1938 - 1939 - 21 

         Nejvíce 36 dětí ve škole ve školním roce 1919 - 1920
         Nejméně 16 dětí ve škole ve školním roce 1928 - 1929