Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytovaní informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Způsoby a postup podání žádosti, sazebník úhrad, přehled podaných žádostí a výroční zprávy o poskytování informací.

Postup při podávání žádostí a opravných prostředků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nejdůležitější právní předpisy upravující poskytování informací.

Postup při podání žádosti

Podávání žádostí o poskytnutí informací a jejich vyřizování upravuje zákon č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žádost o informaci dle InfZ je možno podat ústně či písemně. 

Podle InfZ má Obecní úřad povinnost poskytovat informace, které se vztahují k jeho působnosti (§ 2 odst. 1 InfZ).

Náležitosti žádosti (§ 14 odst. 2 InfZ):

  • ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ
  • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy obecního úřadu.

Obecní úřad upozorňuje, že týkají-li se požadované informace práv třetích osob, této osobě budou v souvislosti s vyřizováním žádosti poskytnuty i údaje žadatele.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatel může podat stížnost na postup obecního úřadu při vyřizování žádosti o informace. Stížnost může podle § 16a odst. 1 InfZ podat žadatel

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 (tedy odkázáním na zveřejněnou informaci),
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost je možné podat písemně nebo ústně ve lhůtě 30 dní ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo ve lhůtě 30 dní ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti. 

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, učiněným prostřednictvím povinného subjektu obce Kunějovice.

Rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebo její části je možné podat rozklad. Rozklad se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Na řízení o rozkladu se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proto musí mít rozklad náležitosti stanovené v § 82 odst. 2 a § 37 odst. 2 ve spojení s § 152 tohoto zákona.

Nejdůležitější právní předpisy upravující poskytování informací

 

SEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na obecní úřad                      Informace poskytnuté        Dotazy veřejnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.                                                             v kalendářním roce

▪ Věcně shodná připomínka k návrhu změny č. 1 a 2 úz. plánu obce Kunějovice ze dne 12. 4. 2023 a zmocnění zástupce veřejnosti

19. 4. 2023

ODPOVĚĎ ▪ č. j. OÚKU 133_19_04_23

DOTAZ ▪ Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

17. 4. 2023

ODPOVĚĎ ▪ č. j. OÚKU 136_19-04_23

DOTAZ ▪ Žádost s poskytnutí informace ve smyslu zákona č.1061999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

19. 4. 2023

ODPOVĚĎ ▪ č. j. OÚKU 134_19-04_23

DOTAZ ▪ Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

19. 4. 2023

Odpověď č. j. OÚKU 135_19-04_23

DOTAZ ▪ Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

19. 4. 2023

ODPOVĚĎ ▪ č. j. OÚKU 137_19-04_23

DOTAZ ▪ Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 24. 4. 2023

ODPOVĚĎ ▪ č. j. OÚKU 145_24-04_23

Reakce na doručenou nabídku a anketní lístek na výstavbu VtE

4. 12. 2023

ODPOVĚĎ_č. j. OÚKU 330_01-12_23-Lu

 

SAZEBNÍK 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ za poskytování informací   Založeno Datum sejmutí
Sazebník úhrad nákladů schv. usn. č. 152/05/23 30. 5. 23 1. 1. 2024