Výbory a komise

Výbory
Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor . 
Výbory svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce, plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu obce.
název výboru
předseda výboru
členové výboru
Finanční výbor
Václav Král
Vladimír Arabasz
Roman Peš
Kontrolní výbor
Slavomíra Poláková
Luboš Kožnar
Jitka Velíšková
 Finanční výbor
 a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor
 a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,
 b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
 c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Komise
Povodňová komise
K plnění úkolů při ochraně před povodněmi na území obce byla zastupitelstvem obce dále zřízena povodňová komise podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce. Další členy komise jsou jmenováni z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Starosta svolává povodňovou komisi na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu obce, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření. 
Seznam členů povodňové komise
 
funkce
jméno a příjmení
bydliště
telefon
poznámka
předseda
Jiří Löwy
Kunějovice 
724 341 480
starosta obce
1. místopředseda
Kopačka Martin
Kunějovice 
2. místopřeseda
Tomášek Radek
Kunějovice 
člen
Král Petr
Kunějovice 
člen
Novák Jiří
Kunějovice 
člen
Nováková Jaroslava
Kunějovice 
Seznam pracovních skupin v povodňové komisi 
funkce
jméno a příjmení
bydliště
telefon
poznámka

Hlásná služba
Král Václav
Hlídková služba
Vladimír Habart, Miloslav Novák, Král Václav jr.  
Pracovní štáb
Josef Hronek, Marie Králová, Jiří Opalecký, Petr Opalecký, Jan Šabacký
 Povodňová komise v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi
 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
 • zpracovává povodňový plán obce a předkládá jej k odbornému stanovisku správci povodí a správci Nekmířského potoka,
 • provádí povodňové prohlídky,
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce,
 • informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce,
 • zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
 • vede záznamy v povodňové knize.