E – zakázky

ZADAVATEL OBEC KUNĚJOVICE      images (2)

Adresa: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice
IČO: 00573086
DIČ: CZ 00573086
E-mail: kunejovice@post.cz
www: kunejovice.cz
∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2018  -  AKTIVNÍ 
   - NIC K ZOBRAZENÍ -

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2018  – PROBĚHLO

2) ¦
REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
DETAIL ZAKÁZKY:
Výzva k podání nabídky
3. 7. 18 
23:08:14
23. 7. 18
20:47:55
Žádost o zpracování cenové nabídky
Výkaz výměr
Zpráva z řízení o výběru _ nejvhodnější nabídky_
PŘ_Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
20. 7. 18
23:42:20
20. 8. 18 
22:51:43

1) ¦ Zahájení zadávacího řízení
KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:
A Výzva k podání nabídky 
15. 12. 17
23:08:21
6. 3. 18
21:33:08
B Žádost o zpracování cenové nabídky
C SITUACE - 1_500
D Zadávací dokumentace
E Výkaz výměr, př. č. 3
F FOTODOKUMENTACE
Př 1 - Krycí list nabídky - stavební práce
Př 2 - Čestné prohlášení - stavební práce 
Ustanovení komise
19. 1. 18
23:00:14
6. 3. 18
21:34:04
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
5. 3. 18
22:51:34
5. 4. 18
22:14:30
Zpráva z výběrového řízení
KAPLE SV. ANNY, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY
5. 3. 18
22:53:17
5. 4. 18
Záznam z jednání 
o předání a fakturaci díla
19. 10. 18
01:31:59
19. 11. 18
2) ¦  ADM/VŘ-05/12/17 Výběrové řízení na pozici kronikáře obce 
   Zahájeno: 15. 12. 17 22:06:13   Skončeno: 1. 3. 18  09:28:50
                              nepřihlášen žádný uchazeč

  ZAKÁZKY PO UKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 2017

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Specifikace zadávacího řízení  
Druh zakázky  
Sledování  
 01 Rekonstrukce  ADM/VŘ-01/03-07/17  VZMR/07_ 2017   Stavební, natěračské, sklenař., tesař. práce
   Kaple sv. Anny  ZRUŠENO
 02 Dětské hřiště    ADM/VŘ-02/11-07/17  VZMR/07_ 2017   Stavební práce
 03 Oprava       ADM/VŘ-03/29-08/17  VZMR/08_ 2017   Stavební práce
   místních 
   komunikací                                                DETAIL NÍŽE

_________________________________________________________

Specifikace zadávacích řízení rok 2015
Název zakázky/
Status
Číslo zakázky  
Specif. zad.
řízení
/měsíc/
Poč. lhůty
pro podání
nabídek
 
Typ zakázky/
druh řízení
 
Rekonstrukce 
hygienického zařízení
pro spotřebitele 
 - Proběhlo
ADM/VŘ-01/05/15
VZMR/05_ 15
/ 1. 5. 2015
Stavební práce/
VZMR

DETAIL:

Název dokumentu/
Odkaz ke stažení
Datum 
nahrání 
dokumentu
   Zadávací dokumentace,
   podp
16.4.2015 
9:27:57
 
A - Příloha č. 1
  Krycí list nabídky 1  
   Krycí list nabídky 2
16.4.2015 
11:53:44

B - Příloha č. 2
   Čestné prohlášení uchazeče  1   
   Čestné prohlášení o ek. a fin. 
   způsobilosti_formulář 2
16.4.2015
 11:54:21

     Fotodokumentace 
16.4.2015 
11:55:37
  
     VÝKAZ VÝMĚR 
16.4.2015 
11:57:58
  
C -  Výzva k podání nabídkypodp.
24.4.2015
9:19:15
  
D –  VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU
22.4.2015 
16:23:24
  
E - Žádost o zpracování 
    cenové nabídkypodp
23.4.2015 
15:48:06
 
F –  Ustanovení komise
24.4.2015 
11:12:11
   
G - Výsledek zad. řízení
   Rozhodnutí o výběru 
   nejvh. nabídky , podp.
/EÚD-34/06/15/
12.6.2015 
21:51:29
   
H - Oznámení o výsledku
   Zpráva z výběrového řízení,
   podp. 
/EÚD-35/06/15/
12.6.2015 
21:56:03
  

¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum 
nahrání 
dokumentu
 
Odkaz 
ke stažení
Uzavřená smlouva o dílo č. 1998
Rekapitulace, propočet ceny díla
 9.7.2015 
 08:47:49
SOD 1998
zak. č. zhotovitele: 
M10111 
Rekapitulace, 
propočet ceny
Příloha k SoD –  Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo,
rozpočet stavby, soupis prací
a dodávek
 9.7.2015
 08:51:13
Dodatek č. 1 
k SOD 1998 
Krycí list fakturace k 31. 7. 15, 
rekapitulace, 
propočet ceny objektu
 6.8.2015 
 13:19:23
Krycí list fa-ce, 
rekap., 
propočet ceny 
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
č. 1998
 10.9.2015  
 18:42:16
Dodatek č. 3 
k SOD 1998
 Protokol o předání 
 a převzetí díla
 10.9.2015  
 18:48:45
Protokol PPD

 


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815       CZ 357 416,00 Kč
Silba – Elstav, s. r. o. 64358844       CZ 359 593,00 Kč

 


¦  Vybraný uchazeč zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Celková cena dle smlouvy s DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ 357 416,00 Kč 
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2015                          364 849,-                                                 441 467,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení
2017

  VYPSÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2017
Název zakázky
Číslo 
zakázky
 
Specif. 
zad. 
řízení
/měsíc
Druh 
zakázky
 
1/ Stavební úpravy Kaple sv. Anny
  - ZRUŠENO 
ADM/VŘ-01/07/17
VZMR/
07_2017
Stavební
práce
2/ Vybudování dětského hřiště 
  - Proběhlo  
ADM/VŘ-02/07/17
VZMR/
07_ 2017
Stavební 
práce
3/ Oprava místních komunikací
  - Proběhlo
ADM/VŘ-03/08/17
VZMR/
08_ 2017
Stavební 
práce

 

1) KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:  

Název zakázky
Číslo zakázky
 
Počátek 
lhůty pro 
podání 
nabídek
 
Typ 
veřejné 
zakázky
/Status
 
Předpokl. 
cena
v tis.  
St. úpr. Kaple sv. Anny
ADM/VŘ-01/07/17
03.07.2017/
 VZMR

Staveb. 
práce/
Proběhlo
7.8.2017
    0,00

¦ Zahájení zadávacího řízení:

Název dokumentu
odkaz ke stažení
 
Datum nahrání 
dokumentu
 
A Výzva k podání nabídky
3.7.2017 
08:49:51
B Žádost o zpracování 
  cenové nabídky  
3.7.2017 
08:51:23
C SITUACE 1:500
3.7.2017 
10:17:37
 D Zadávací dokumentace
3.7.2017
10:18:12
 E  Výkaz výměr 
3.7.2017
10:39:17
 F  FOTODOKUMENTACE
3.7.2017
10:41:08
Př 1 - Krycí list nabídky
   - stavební práce
3.7.2017
11:43:40
 H Příloha 2
   Čestné prohlášení 
   uchazeče
3.7.2017
11:55:21
 I  Ustanovení komise 
   ve výběrovém řízení ZMR
7.8.2017
19:38:32

¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
    IČO  
Země 
sídla
 
Nabídková cena 
včetně DPH
 
Oleksandr Maštaler  76278565 CZ 148 786,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky,
  Zakázka byla zadána:
Název, obchodní firma,
 jméno, příjmení
 
IČO  
Země 
sídla
 
Celková cena 
dle smlouvy
bez DPH 
 
 Oleksandr Maštaler  76278565 CZ 148 786,00
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Zpráva
z výběrového řízení 
- KUNĚJOVICE – 
KAPLE SV. ANNY
Uzavřená 
Smlouva o dílo (18. 8. 2017)
Odstoupení od Smlouvy 
o dílo č. 01_18_08_2017

Oznámení zadavatele 
o zrušení výsledku 
výběrového řízení
 

2) VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
DETAIL ZAKÁZKY    
Název zakázky
Číslo 
zakázky
Počátek 
lhůty 
pro podání 
nabídek
Druh 
řízení
Typ 
VZ/
Status
Dětské hřiště ADM/VŘ-02/07/17
12.07.2017  
VZMR
Staveb. 
práce/
proběhlo
7.8.2017
¦ Zahájení zadávacího řízení:

Název dokumentu/odkaz  
Datum nahrání 
dokumentu
A Výzva k předložení
  cenové nabídky
12.7.2017
10:07:21
B Položkový rozpočet 
   na DH Kunějovice
12.7.2017
10:12:07
C  Sestava, prvky zařízení hřiště
12.7.2017
10:18:57
D  Popis přípravy akce
12.7.2017
10:20:41
E  Aktuální stav – foto
12.7.2017
10:23:19
Ustanovení komise ve výběrovém řízení
7. 8. 2017
19:49:06
G Výsledek zad. řízení
  Rozhodnutí o výběru 
  nejvhodnější nabídky
7. 8. 2017
21:30:24
H Oznámení o výsledku,
  Zpráva z výběrového řízení 
  - vybudování dětského hřiště
7. 8. 2017
21:34:43

 

¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
IČO  
Země 
sídla
Nabídková 
cena
včetně 
DPH
1. Bonita Group Service, 
  s. r. o., Tišnov
 27738795    CZ 279 071,98
 2. Grana, s. r. o., 
    Praha
 24150304    CZ 338 727,00
 3. DH F. Smitka,
   Přívětice
 45399298     CZ 307 358,00
 4. Monotrend, s. r. o., 
 Jamné
 29320313     CZ 299 596,00


¦  
Vybraný uchazeč zakázky:

Název, obchodní firma, 
jméno, příjmení
IČO
Země sídla
Celková cena 
dle smlouvy s DPH
Bonita Group Service,
s. r. o., Tišnov
 27738795 CZ 279 071,98 
Uzavřená 
Smlouva o dílo
č. 172100562
Předávací protokol
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2017                                                                        279 071,98  

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

 

3) OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
DETAIL ZAKÁZKY:

Název zakázky
Číslo zakázky
 
Počátek 
lhůty pro 
podání 
nabídek
 
Typ 
veřejné 
zakázky
/Status
Předpokl. 
cena
v tis.  
Oprava místních komunikací
ADM/VŘ-03/08/17
29.08.2017/
 VZMR

Staveb. 
práce/
Proběhlo
2. 10. 2017
 0,00     
 

¦ Zahájení zadávacího řízení:

Název dokumentu/
odkaz ke stažení
 
Datum 
nahrání 
dokumentu
Výzva_
k předložení cenové nabídky
Ustanovení komise


29.8.2017 
07:08:15
29.8.2017 
19:27:49
¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
IČO  
Země 
sídla
 
Nabídková 
cena 
včetně DPH
ASFALT OK,
Vrbenská 511/25a,
České Budějovice
280 95 740      CZ 199 650,00
SILBA s. r. o., 
Částkova 1977/73, 
Plzeň 
263 97 242      CZ  228 742,00
Pavel Kratochvíl, 
Blaženice 30, 
Netvořice
66136822      CZ 211 750,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky,
  Zakázka byla zadána:
Název, obchodní firma,
 jméno, příjmení
 
Datum
nahrání
dokumentu
 
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru
 nejvhodnější nabídky
2. 10. 2017
20:31:09 

Zpráva 
z výběrového řízení
2. 10. 2017
20:36:17 
Uzavřená 
 Smlouva o dílo č. 14_2017 
   (13. 10. 2017)
13. 10. 17
19:55:02
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 
č. 14_2017
19. 1. 18
23:34:43
 

 

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2017                        ,-                                                 ,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

images (2)